1. Regulamin sklepu internetowego „PRODUKTY-EKO.PL” określa zakres i warunki sprzedaży oferowanych Produktów za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.produkty-eko.pl.

Właścicielem sklepu internetowego „PRODUKTY-EKO.PL” jest: Marcin Kocyba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

MARCIN KOCYBA ECO LIFE

ul. Kosmonautów 6 lok. 10

41-303 Dąbrowa Górnicza

NIP 629-18-10-332

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Sklepu zostały przyjęte następujące definicje:

 1. Sprzedawca: Marcin Kocyba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MARCIN KOCYBA ECO LIFE, ul. Kosmonautów 6 lok. 10, 41-303 Dąbrowa Górnicza, NIP 629-18-10-332.

 1. Konsument: osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie na potrzeby niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Klient: osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie na potrzeby związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 3. Kupujący: zarówno Konsument, jak i Klient.

 4. Produkt: towar bądź towary nabywane przez Kupującego w Sklepie Internetowym „PRODUKTY-EKO.PL”.

 5. Regulamin: niniejszy regulamin Sklepu Internetowego „PRODUKTY-EKO.PL”.

 6. Sklep: platforma e-commerce, za pomocą której Sprzedawca, na warunkach określonych Regulaminem Sklepu, oferuje swoje Produkty do sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet.

 1. Zawarcie umowy i realizacja:

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu w sieci Internet. Informację na temat swojej oferty dostępnej w Sklepie Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej: www.produkty-eko.pl.

 2. Zamówienia można składać przez całą dobę.

 3. Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia przez niego zamówienia.

 4. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia, jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza dostawy widocznego po dokonaniu zakupu. Nieprawidłowo wypełnione lub niekompletne formularze zamówień z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy mogą nie zostać zrealizowane.

 5. Formularz zawiera dane potrzebne do prawidłowej realizacji zamówienia.

 6. Realizacja zamówienia Kupującego następuje w terminie podanym na stronie produkty-eko.pl w zakładce „Zakupy” – „Czas i koszt dostawy”.

 7. W przypadku zamówień składających się z wielu produktów , Sprzedawcę obowiązuje do wysyłki najdłuższy termin spośród podanych dla poszczególnych produktów.

 8. W przypadku gdy zamówienie złożone przez Kupującego nie będzie mogło zostać zrealizowane z powodu niedostępności Produktu, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni, zawiadomi Kupującego o tym fakcie, oraz zwróci Kupującemu całą kwotę uiszczoną za dane zamówienie.

 9. W wypadku gdy Sprzedawca nie będzie mógł zrealizować zamówienia z powodu choćby przejściowej niemożności zrealizowania zamówienia o właściwościach zamówionych przez Kupującego, Sprzedawca jest uprawniony zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem Produktu na koszt Sprzedawcy.

 1. Ceny:

 1. Wszystkie ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają należny podatek VAT). Podane ceny wszystkich towarów nie zawierają kosztu ich dostawy.

 2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, wycofania określonych Produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.

 1. Formy płatności:

1. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:

 • przedpłata – płatność całości ceny wraz z kosztami przesyłki dokonywana jest na rachunek bankowy Sprzedawcy za pomocą przelewu bankowego,

 • płatność przy odbiorze – płatność całości ceny wraz z kosztami przesyłki dokonywana jest gotówką, która jest pobierana przez listonosza przy odbiorze przesyłki nadanej za pośrednictwem Poczty Polskiej w momencie dostarczenia paczki. Opłata za pobranie wynosi 5 PLN brutto i jest doliczona do faktury.

  2. W przypadku przedpłaty płatności ceny za zamówione Produkty wraz z kosztem wysyłki należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Nazwa odbiorcy: Marcin Kocyba ECO LIFE

Numer rachunku bankowego: 03 1050 1272 1000 0091 4228 9041

Nazwa banku: ING Bank Śląski SA

 1. Dostawa i koszty wysyłki:

  1. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i sposobu dostawy.

  2. Realizacja dostawy Produktu do Kupującego nastąpi za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przy zamówieniach na kwotę brutto powyżej 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) Kupujący zwolniony jest z kosztów przesyłki.

  3. Przy zamówieniach na kwotę brutto poniżej 150,00 zł, koszty wysyłki są następujące (w zależności od wagi przesyłki):

  do 1 kg – 13,50 zł

  4. Jeżeli Kupujący w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, zaleca się sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności kuriera oraz odmowę przyjęcia towaru.

 2. Dane osobowe:

  1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).

  2. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża niniejszym zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia.

  3. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Kupujących innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe, podawane przez Kupujących Sprzedawca traktuje jako informacje w najwyższym stopniu poufne i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu. Nie są udostępniane żadnym osobom trzecim, firmom ani organizacjom. Służą one tylko i wyłącznie do komunikacji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym oraz w celu wykonania usługi.

  4. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, możliwość żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 3. Odstąpienie od umowy:

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami) Konsument może od umowy odstąpić bez podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie (własnoręcznie podpisane przez Konsumenta) w terminie 14 dni od daty odbioru przesyłki z Produktem.

  2. Kupujący oraz Sprzedawca są zobowiązani do zwrotu sobie nawzajem tego co wzajemnie świadczyli w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

  3. Zwracane Produkty należy odesłaćna adres: Marcin Kocyba ECO LIFE ul. Kosmonautów 6 lok. 10, 41-303 Dąbrowa Górnicza. Do zwracanej przesyłki należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, o ile nie zostało wysłane Sprzedawcy wcześniej, przed upływem terminów o których mowa w pkt VIII ust 1.

  4. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia Sprzedawcy kompletnej przesyłki z Produktem lub Produktami w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

  5. Koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy, o którym mowa w pkt VIII ust. 1 pokrywa Kupujący. Koszt odesłania Produktu nie podlega zwrotowi.

  6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, zwrot Produktu będzie przyjęty, a nie później niż w terminie 14 dni Kupujący otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za dane zamówienie.

  7. Zgodnie z  art. 10 pkt. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) zwrotowi przez Konsumenta nie podlegają w szczególności produkty:

  a. o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

  b. audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumentaich oryginalnego opakowania,

  c. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu np. żywności, czy innych produktów spożywczych o krótkim zalecanym terminie przydatności do spożycia.

 4. Reklamacje:

  1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową towaru w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1176 z późn. zm.).

  2. Konsumentowi przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności Produktu z umową („Reklamacja”), w przypadku gdy Produkt jest niezgodny z umową w myśl ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. W takim przypadku Konsument powinien przesłać reklamowany Produkt na adres: Marcin Kocyba ECO LIFE ul. Kosmonautów 6 lok. 10, 41-303 Dąbrowa Górnicza. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym Produktem.

  3. Ze względu na specyfikę żywności (czyli wymagania wysokiej jakości, czystości, świeżości i bezpieczeństwa zdrowotnego) zasadniczą różnicą – w porównaniu z innymi towarami – są krótsze terminy zgłaszania reklamacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz.U. z 2003 r. nr 31, poz. 258) na zawiadomienie sprzedawcy o wykryciu niezgodności towaru z umową(np. o zepsutym jogurcie, zgniłym mięsie, zwietrzałej kawie) Kupujący ma tylko trzy dni. W przypadku towarów paczkowanych reklamację trzeba złożyć w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania. Jeśli zaś towar został zakupiony luzem (nie był on zapakowany w sposób, który uniemożliwia zmianę ilości i objętości bez naruszania opakowania), to zgłoszenia jego niezgodności z umową należy dokonać w terminie 3 dni od dnia sprzedaży bądź otrzymaniaZawiadomienie dotyczące żywności Kupujący powinien bezwzględnie złożyć jeszcze przed upływem terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości

   4. W przypadku uznania Reklamacji wszystkie koszty dostawy nowego towaru ponosi Sklep. Jeżeli wymiana towaru na nowy będzie już niemożliwa (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru i kosztów wysyłki lub zaoferuje inne towary do wyboru, według uznania Kupującego.

   5. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu Kupującemu.

 1. Postanowienia końcowe:

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być także w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku jakiejkolwiek niezgodności części Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce „Zakupy – Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienia, oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 r. nr 22 poz. 271) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 02.141.1176 z późn. zm.).

6. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będą rozpatrywać sądy właściwe dla miejsca prowadzonej działalności gospodarczej przez Marcina Kocyba prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: MARCIN KOCYBA ECO LIFE, ul. Kosmonautów 6 lok. 10, 41-303 Dąbrowa Górnicza. Powyższe ograniczenie nie dotyczy sporów z Konsumentami, gdzie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks Postępowania Cywilnego.