Regulamin sklepu internetowego „PRODUKTY-EKO.PL” określa zakres i warunki sprzedaży oferowanych Produktów za pośrednictwem strony internetowej dostępnej pod adresem www.ekozuzu.pl

Właścicielem sklepu internetowego „PRODUKTY-EKO.PL” jest: Marcin Kocyba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

MARCIN KOCYBA ECO LIFE

ul. Kosmonautów 6 lok. 10

41-303 Dąbrowa Górnicza

NIP 629-18-10-332

Na potrzeby niniejszego Regulaminu Sklepu zostały przyjęte następujące definicje:

 1.     Sprzedawca: Marcin Kocyba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MARCIN KOCYBA ECO LIFE, ul. Kosmonautów 6 lok. 10, 41-303 Dąbrowa Górnicza, NIP 629-18-10-332.
 2.     Konsument: osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie na potrzeby niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3.     Klient: osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie na potrzeby związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 4.     Kupujący: zarówno Konsument, jak i Klient.
 5.     Produkt: towar bądź towary nabywane przez Kupującego w Sklepie Internetowym „PRODUKTY-EKO.PL”.
 6.     Regulamin: niniejszy regulamin Sklepu Internetowego „PRODUKTY-EKO.PL”.
 7.     Sklep: platforma e-commerce, za pomocą której Sprzedawca, na warunkach określonych Regulaminem Sklepu, oferuje swoje Produkty do sprzedaży za pośrednictwem sieci Internetu

  Zawarcie umowy i realizacja:
 8.     Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu w sieci Internet. Informację na temat swojej oferty dostępnej w Sklepie Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej: www.produkty-eko.pl
 9.     Zamówienia można składać przez całą dobę.
 10.     Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą złożenia przez niego zamówienia.
 11.     Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia, jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza dostawy widocznego po dokonaniu zakupu. Nieprawidłowo wypełnione lub niekompletne formularze zamówień z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy mogą nie zostać zrealizowane.
 12.     Formularz zawiera dane potrzebne do prawidłowej realizacji zamówienia.
 13.     Realizacja zamówienia Kupującego następuje w terminie podanym na stronie ekozuzu.pl w zakładce regulamin
 14.     W przypadku zamówień składających się z wielu produktów , Sprzedawcę obowiązuje do wysyłki najdłuższy termin spośród podanych dla poszczególnych produktów.
 15.     W przypadku gdy zamówienie złożone przez Kupującego nie będzie mogło zostać zrealizowane z powodu niedostępności Produktu, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni, zawiadomi Kupującego o tym fakcie, oraz zwróci Kupującemu całą kwotę uiszczoną za dane zamówienie.
 16.     W wypadku gdy Sprzedawca nie będzie mógł zrealizować zamówienia z powodu choćby przejściowej niemożności zrealizowania zamówienia o właściwościach zamówionych przez Kupującego, Sprzedawca jest uprawniony zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem Produktu na koszt Sprzedawcy.

  Ceny:
 17.     Wszystkie ceny podane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają należny podatek VAT). Podane ceny wszystkich towarów nie zawierają kosztu ich dostawy.
 18.     Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 19.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, wycofania określonych Produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.

  Formy płatności:

1. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:

 • przedpłata – płatność całości zamówienia wraz z kosztami przesyłki dokonywana jest na rachunek bankowy Sprzedawcy za pomocą przelewu bankowego
 • płatność przy odbiorze – płatność całości zamówienia wraz z kosztami przesyłki dokonywana jest gotówką, która jest pobierana przez listonosza przy odbiorze przesyłki nadanej za pośrednictwem Poczty Polskiej w momencie dostarczenia paczki. Opłata za pobranie wynosi 5 PLN brutto i jest doliczona do faktury.
 • Za pośrednictwem Payu z którym dostawca ma podpisaną umowę.
 • Za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24h
 • Za pośrednictwem systemu płatności Paypal – zapłata przed wysyłką Towaru. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności Paypal;
 • zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru w siedzibie firmy tj; ul. Kosmonautów 6 lok. 10, 41-303 Dąbrowa Górnicza

2. W przypadku przedpłaty płatności ceny za zamówione Produkty wraz z kosztem wysyłki należy dokonywać na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Nazwa odbiorcy: Marcin Kocyba ECO LIFE

Numer rachunku bankowego: 03 1050 1272 1000 0091 4228 9041

Nazwa banku: ING Bank Śląski SADostawa i koszty wysyłki:

1. Łączny koszt przesyłki zależny jest od wybranego sposobu płatności i sposobu dostawy.

2. Realizacja dostawy Produktu do Kupującego nastąpi za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.

3. W Przy zamówieniach do 20 kg cena przesyłki 16 zł brutto. Większe paczki/palety wg cennika firmy kurierskiej oraz akceptacji kupującego.

4. Jeżeli Kupujący w chwili odbioru przesyłki zauważy, że paczka posiada uszkodzenia, zaleca się sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności kuriera oraz odmowę przyjęcia towaru.

5. Czas dostawy do 4 dni roboczych po otrzymaniu płatności


Dane osobowe:

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
1) Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym zapewnia, aby dane te były:
- przetwarzane zgodnie z prawem,
- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
- przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

3) Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 133, poz. 1204).

4) Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża niniejszym zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia.

5) Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Kupujących innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe, podawane przez Kupujących Sprzedawca traktuje jako informacje w najwyższym stopniu poufne i nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu. Nie są udostępniane żadnym osobom trzecim, firmom ani organizacjom. Służą one tylko i wyłącznie do komunikacji pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym oraz w celu wykonania usługi.

6) Każdemu Kupującemu przysługuje prawo do wglądu do swoich danych, możliwość kontroli, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich całkowitego usunięcia.

 

Informacje dodatkowe:

1) Konto

1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu PRODUKTY-EKO.PL jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.

3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: info@ecoandlife.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Kosmonautów 6/10, 41-303 Dąbrowa Górnicza


2). Newsletter

1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a.

4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: info@ecoandlife.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Kosmonautów 6/10, 41-303 Dąbrowa Górnicza3). Opinie

1. Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących Towarów.

2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3. Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.

4. Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

 

4). Informacje o Plikach cookies

Strona korzysta z plików cookies. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies (tzw. „ciasteczka”) zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika strony, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony ponownie wpisywać loginu i hasła lub wykonywać dodatkowych czynności, np: ponownie dodanie produktów do koszyka;
- określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

Przeglądarka internetowa  zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w komputerze Użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony, wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z właścicielem strony reklamodawców oraz partnerów.

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


Odstąpienie od umowy.

PRZYKŁADOWY WZÓR OŚWIADCZENIA OD ODSTĄPIENIA OD UMOWY

…………………………
(imię i nazwisko)

SKLEP INTERNETOWY PRODUKTY-EKO.PL
ECO LIFE MARCIN KOCYBA
41-303 Dąbrowa Górnicza ul. Kosmonautów 6/10

  

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że odstępuję od umowy nr (numer zamówienia) ……………………….. z dnia ............................., zawartej z usługodawcą.


Podstawą prawną odstąpienia jest art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.)

Wskazuję, iż oświadczenie składam z zachowaniem terminu określonego w art. 10 w/wym. Ustawy.

Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z poniesionymi przeze mnie(*) kosztami dostawy towaru do konsumenta na niniejszy numer rachunku bankowego...............................................................................................................

/ w następujący sposób (*):...................................................................................................................

Nazwa towaru (proszę wypełnić jedynie z sytuacji gdy odstąpienie dotyczy części zamówienia a nie jego całości)....…………………………………………………………………………………………………………........................................      
/podpis/

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami) Konsument może od umowy odstąpić bez podania przyczyny, składając pisemne oświadczenie (własnoręcznie podpisane przez Konsumenta) w terminie 14 dni od daty odbioru przesyłki z Produktem.

2. Kupujący oraz Sprzedawca są zobowiązani do zwrotu sobie nawzajem tego co wzajemnie świadczyli w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

3. Zwracane Produkty należy odesłać na adres: Marcin Kocyba ECO LIFE ul. Kosmonautów 6 lok. 10, 41-303 Dąbrowa Górnicza. Do zwracanej przesyłki należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży, o ile nie zostało wysłane Sprzedawcy wcześniej, przed upływem terminów o których mowa w pkt VIII ust 1.

4. Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia Sprzedawcy kompletnej przesyłki z Produktem lub Produktami w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

5. Koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy w związku z odstąpieniem od umowy, o którym mowa w pkt VIII ust. 1 pokrywa Kupujący. Koszt odesłania Produktu nie podlega zwrotowi.

6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, zwrot Produktu będzie przyjęty, a nie później niż w terminie 14 dni Kupujący otrzyma zwrot kwoty uiszczonej za dane zamówienie.

7. Zgodnie z  art. 10 pkt. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.) zwrotowi przez Konsumenta nie podlegają w szczególności produkty:

a. o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

b. audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu np. żywności, czy innych produktów spożywczych o krótkim zalecanym terminie przydatności do spożycia.

 

 

 

Reklamacje:

Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową towaru w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1176 z późn. zm.).

Konsumentowi przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności Produktu z umową („Reklamacja”), w przypadku gdy Produkt jest niezgodny z umową w myśl ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. W takim przypadku Konsument powinien przesłać reklamowany Produkt na adres: Marcin Kocyba ECO LIFE ul. Kosmonautów 6 lok. 10, 41-303 Dąbrowa Górnicza. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym Produktem.

Ze względu na specyfikę żywności (czyli wymagania wysokiej jakości, czystości, świeżości i bezpieczeństwa zdrowotnego) zasadniczą różnicą – w porównaniu z innymi towarami – są krótsze terminy zgłaszania reklamacji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową (Dz.U. z 2003 r. nr 31, poz. 258) na zawiadomienie sprzedawcy o wykryciu niezgodności towaru z umową(np. o zepsutym jogurcie, zgniłym mięsie, zwietrzałej kawie) Kupujący ma tylko trzy dni. W przypadku towarów paczkowanych reklamację trzeba złożyć w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania. Jeśli zaś towar został zakupiony luzem (nie był on zapakowany w sposób, który uniemożliwia zmianę ilości i objętości bez naruszania opakowania), to zgłoszenia jego niezgodności z umową należy dokonać w terminie 3 dni od dnia sprzedaży bądź otrzymania. Zawiadomienie dotyczące żywności Kupujący powinien bezwzględnie złożyć jeszcze przed upływem terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości

W przypadku uznania Reklamacji wszystkie koszty dostawy nowego towaru ponosi Sklep. Jeżeli wymiana towaru na nowy będzie już niemożliwa (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego), Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru i kosztów wysyłki lub zaoferuje inne towary do wyboru, według uznania Kupującego.

Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu Kupującemu.

 

 

 

 

Postanowienia końcowe:

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być także w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku jakiejkolwiek niezgodności części Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. Niniejszy Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce „Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienia, oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 r. nr 22 poz. 271) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 02.141.1176 z późn. zm.).

6. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będą rozpatrywać sądy właściwe dla miejsca prowadzonej działalności gospodarczej przez Marcina Kocyba prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: MARCIN KOCYBA ECO LIFE, ul. Kosmonautów 6 lok. 10, 41-303 Dąbrowa Górnicza. Powyższe ograniczenie nie dotyczy sporów z Konsumentami, gdzie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 – Kodeks Postępowania Cywilnego.

 

 

…. mają zastosowanie przepisy:

Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.);

Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

Oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.